PRODUCTS & SERVICE > หน้าต่าง > หน้าต่างเหล็กและวงกบหน้าต่าง

Name : หน้าต่างเหล็กและวงกบหน้าต่าง
Detail :

วงกบและกรอบบานมีให้เลือกใช้หลายแบบ ดังนี้ วงกบ : 2 x 4,  1 ½ x 3   เหล็กพับขึ้นรูป : Z1,  Z1 ¼   หรือพับตามต้องการ กรอบบาน : 1 ¼ x 3,  1 ½ x 3,  1 ½ x 4 กรอบบานพับขึ้นรูป : Z1,  Z1 ¼ โดยทางบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ออกแบบที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้ การผลิตมีทั้งทำสีรองพื้นและสีสำเร็จรูป Polyester Powder Coating